REGULAMIN.

Regulamin sklepu internetowego herdzik.pro

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów usług w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.herdzik.pro

 

Sprzedającym jest firma You Can Business Krzysztof Herdzik zarejestrowana i prowadzona pod adresem ul. Brzozowa 8, 81-198 Mosty, NIP: 8762184310, REGON: 364517669 zwany także Usługodawcą.

 

Kontakt ze Sprzedającym można uzyskać pod numerem telefonu: +48 608 55 31 48 (koszt połączenia za minutę wg. stawek operatorów) oraz korzystając z adresu poczty elektronicznej: kherdzik@herdzik.pro

 

§1 Definicje

1.     Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.     Zamawiający/Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.     Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.     Usługa – prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

5.     Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Sprzedającego na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

6.     Przedmiot transakcji – usługi wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7.     Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.herdzik.pro za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

8.     Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Usług, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.     System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

1.     Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www,herdzik.pro.

2.     Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3.     Sklep internetowy www.herdzik.pro prowadzi sprzedaż detaliczną usług za pośrednictwem sieci Internet.

4.     W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

·       przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej,

·       rozdzielczość ekranu 1280×800 pikseli.

5.     Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie zamówień i płatności

1.     Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.herdzik.pro są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów pośrednich przy skorzystaniu z usługi (zależnych od Klienta, np. posiadania sprzętu komputerowego lub połączenia z Internetem podczas szkoleń).

2.     Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową/telefonicznie.

3.     Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.     Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe i adresowe niezbędne do wykonania Usługi oraz przekazywania informacji.

5.     W wypadku gdy podane dane nie są kompletne lub formularz został błędnie wypełniony, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje nieskorzystania Zamawiającego ze szkolenia.

6.     Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT (w przypadku indywidualnych preferencji należy poinformować o tym fakcie Sprzedającego w odrębnym e-mailu), która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu (pdf). Niniejsza deklaracja uprawnia również Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. Dopuszcza się również, na indywidualną prośbę Klienta, wystawienie faktury VAT przed terminem szkolenia. Prośbę taką należy zasygnalizować telefonicznie lub mailowo.

7.     W trakcie składania Zamówienia, Klient wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia i wysyłania informacji o aktualnościach w formie newslettera. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, zgodnie z Polityką Prywatności.

8.     Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9.     Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia oraz instrukcję dalszego postępowania w celu zrealizowania zakupionej Usługi. Zamawiający ma obowiązek skontaktowania się ze Sprzedającym, jeśli nie otrzyma emaila z potwierdzeniem zakupu szkolenia. Email  może znajdować się w tzw. spamie lub nie dotrzeć do Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Sprzedającego. W takim wypadku po stronie Zamawiającego leży obowiązek wyjaśnienia tej sprawy ze Sprzedającym.

10.   Po złożeniu zamówienia Klient powinien dokonać wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunek bankowy przez serwis PAYU lub tradycyjnym przelewem.

11.   W przypadku szkoleń dostępnych w terminie przelew tradycyjny powinien zostać wykonany maksymalnie 1 dzień przed szkoleniem  dostępnym w terminie do godz. 14:00. Po tym terminie przelewy księgowane są przez banki dnia następnego. W sytuacji kiedy uczestnik zakupi udział w szkoleniu dostępnym w terminie, w dniu jego rozpoczęcia, jest zobowiązany przesłać na mailowy adres kontaktowy potwierdzenie zapłaty z numerem zamówienia. W przeciwnym wypadku nie będzie podstaw do reklamacji zgłoszonego udziału w szkoleniu. Brak wpłaty natomiast jest rozumiany jako rezygnacja ze szkolenia. Możliwa jest zmiana wybranego tematu i terminu szkolenia najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem Usługi. Aby dokonać zmiany tematu lub terminu szkolenia należy niezwłocznie poinformować Sprzedającego.

12.   W przypadku szkoleń video udostępniane one będą one dostępne w terminach określonych w każdym z kursów oddzielnie.

13.   Udział w szkoleniach bezpłatnych nie zobowiązuje Klienta do korzystania z kolejnych ofert Sprzedającego i nie jest w żaden sposób wiążący finansowo ze Sprzedającym.

14.   Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. Zamówienie zostanie zrealizowane maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od momentu pierwszego dnia roboczego po wpłynięciu przelewu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z funkcjonowania Poczty Polskiej lub firm kurierskich w przypadku wysyłki zamówień.

15.   Złożenie przez Klienta skutecznego zamówienia i zapłata kosztów szkolenia zaksięgowana na koncie Sprzedającego są równoznaczne z podpisaniem Umowy Sprzedaży.

16.   Poszczególne szkolenia odbędą się każdorazowo pod warunkiem zapisania i opłacenia udziału minimum 10 osób, dopuszcza się realizację szkolenia przy mniejszej liczbie osób – decyzja należy do Sprzedającego. Sprzedający nie wysyła wiadomości przypominających o szkoleniach. Zamawiający samodzielnie pamięta o terminach zakupionych webinarów. W razie pytań lub wątpliwości może skontaktować się ze Sprzedającym pod numerem telefonu lub wskazanym na stronie sklepu emailem.

17.   Uczestnik szkolenia akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na nagranie spotkania online, w którym uczestniczy i umieszczenie go przez Sprzedającego na nośnikach (typu CD, pen drive) oraz w Internecie w celach promocyjnych, sprzedażowych oraz merytorycznych (zazwyczaj w formie materiałów po-szkoleniowych).

18.   Uczestnik, który chce wziąć udział w szkoleniu musi posiadać komputer, który spełnia następujące warunki techniczne: Przepustowość łącza – minimalnie 512Kb/s (także połączenie wifi). Dla Microsoft Windows XP oraz Windows 7 potrzebujesz co najmniej procesora 1.4 GHz Intel Pentium 4 lub podobnego. Dla Windows Vista Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oraz Windows 10 (wersja 32-bit/64-bit z 32-bitową przeglądarką) potrzeba co najmniej procesora 2 GHz Pentium 4 lub podobnego. Dla Windows XP i Windows 7 potrzeba 512 MB RAM. Dla Windows Vista, Windows 8 i Windows 10 potrzebujesz 1 GB RAM. Potrzeba także przeglądarki Microsoft Internet Explorer 10 lub wyższego; Microsoft Edge; Mozilla Firefox 3 lub wyższy; Google Chrome. Wszyscy uczestnicy potrzebują także najnowszej wersji Adobe Flash Player. Organizator nie odpowiada za problemy z połączeniem, wynikające z winy uczestnika, który nie zapewnił sobie powyższych warunków technicznych. Z tego tytułu reklamacje nie będą uwzględniane.

§4 Odstąpienie od umowy

1.     Z uwagi na fakt, że Sklep sprzedaje Usługi, nie ma podstawy prawnej do odstąpienia od zawartej Umowy, jednakże satysfakcja klienta jest naszym priorytetem dlatego dopuszczamy odstąpienie od umowy najpóźniej do 1 dnia przed wybranym terminem szkolenia.

§5 Procedura reklamacji

1.     Reklamacje należy składać na adres mailowy lub w formie papierowej wysłanej na adres Usługodawcy.

2.     Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedającego elektroniczne pismo o powodzie reklamacji.

3.     Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji w formie elektronicznej.

4.     Klient traci uprawnienia do reklamacji jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie oraz w sytuacji wysłania do niego certyfikatu udziału w szkoleniu.

§6 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1.     Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Sprzedający.

2.     Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich usuwania, poprawiania i przenoszenia. Dane są przekazywane dobrowolnie.

3.     Pełna treść Polityki Prywatności, opracowanej na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) znajduje się pod https://herdzik.pro/polityka-prywatnosci/

 

§7 Zmiana Regulaminu

1.     Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnym zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

2.     Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3.     Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

4.     Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§8 Postanowienia końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2.     Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

Data opublikowania regulaminu: 24.10.2018 r.